Sindikat PTT Srbije

 

Sindikat
     Почетна     О нама     Контакт     Фонд     Поштар     

ПРАВИЛНИК О ПРЕВЕНТИВНИМ МЕРАМА ЗА БЕЗБЕДАН И ЗДРАВ РАД ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПОЈАВЕ И ШИРЕЊА ЕПИДЕМИЈЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ

Послодавци су дужни да донесу план примене мера до 10. августа 2020. године. Правилник се примењује на свим радним местима у радној околини у којој се обавља рад изузев рада на терену и рада од куће

 

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања донело је Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести ("Сл. гласник РС", бр. 94/2020 - даље: Правилник), који ће ступити на снагу 11. јула 2020. године.
Послодавци треба до 10. августа да донесу план примене мера, у складу са Правилником.

Правилником се прописују превентивне мере које је послодавац дужан да примени ради спречавања појаве и ширења заразне болести и отклањања ризика за безбедан и здрав рад запослених, као и лица која се затекну у радној околини, када надлежни орган прогласи епидемију заразне болести.

Правилник се примењује на свим радним местима у радној околини у којој се обавља рад изузев рада на терену и рада од куће.

Послодавац је дужан да, за сва радна места у радној околини, донесе план примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести, који је саставни део акта о процени ризика који се доноси сагласно закону и прописима из области безбедности и здравља на раду.
Такође, послодавац је дужан да план примене мера, услед насталих промена које утичу на безбедан и здрав рад током трајања епидемије усаглашава са одлукама надлежног органа.
План треба да садржи: превентивне мере и активности за спречавање појаве епидемије заразне болести, задужење за спровођење и контролу спровођења превентивних мера и активности, мере и активности за поступање у случају појаве епидемије заразне болести.
Послодавац је дужан да на сваком радном месту у радној околини обезбеди примену превентивних мера, а нарочито да пре почетка рада обезбеди писане инструкције и упутства о мерама и поступцима за спречавање појаве епидемије заразне болести, који садрже информацију о симптомима заразне болести.
У складу са могућностима, уколико није организован рад у сменама, изврши прерасподелу радног времена увођењем друге или треће смене са мањим бројем запослених.
Да спроводи појачану хигијену и дезинфекцију радних и помоћних просторија што укључује редовну дезинфекцију просторија и често проветравање радног простора.
Такође, да обезбеди запосленима довољне количине сапуна, убруса, текуће воде и дезинфекционих средстава на бази алкохола за прање руку, да обезбеди редовно чишћење свих површина које се често додирују на радном месту, посебно просторија и опреме као што су тоалети, кваке на вратима, фиксни телефони, рачунарска опрема и друга опрема за рад, да уреди начин вођења евиденције о дезинфекцији радних и помоћних просторија коју организује и спроводи.
Послодавац треба да обезбеди израду упутстава за безбедан и здрав рад са извођачима радова, добављачима, дистрибутерима и спољним сарадницима, организује и обезбеди редовно уклањање отпада и смећа (канте за смеће обложене пластичном кесом) из просторија тако да се могу испразнити без контакта са садржајем.

Послодавац је дужан да у случају појаве заразне болести код својих запослених обезбеди примену превентивних мера, а нарочито да простор у коме је боравио запослени који је заражен се редовно физички и хемијски дезинфикује и проветрава, да се поштују процедуре уласка и изласка у просторије послодавца, користе прописана средства и опрема за личну заштиту на раду и друге мере заштите током процеса рада.
Треба прецизно да се дефинишу правци кретања запослених кроз радне и помоћне просторије, да се организује строга контрола кретања запослених из организационе јединице у којој је радио запослени који је заражен, да се контакти запослених из организационе јединице у којој је боравио запослени који је заражен са другим запосленима своде на нужне уз прописане мере заштите.

Предвиђа се и примена свих других мере по препоруци епидемиолога.

Послодавац је дужан да у плану примене мера уреди обавезе и одговорности у вези са праћењем и контролом примене мера безбедности и здравља на раду.
Затим, проверу ефикасности примене мера безбедности и здравља запослених на раду код послодавца врши лице за безбедност и здравље на раду.
Лице за безбедност и здравље на раду у сарадњи са послодавцем планира, спроводи и подстиче примену превентивних мера, а посебно: учествује у изради плана примене мера, припрема писана упутства и инструкције за безбедан и здрав рад у циљу заштите здравља запослених од епидемије заразне болести, контролише примену мера које су утврђене у плану примене мера који доноси послодавац, врши контролу коришћења средстава и опреме за личну заштиту на раду, као и да сарађује са државним органима и даје потребна обавештења о примени превентивних мера безбедности и здравља на раду.

Запослени је обавезан да: спроводи све превентивне мере безбедности и здравља на раду како би сачувао своје здравље, као и здравље других запослених, наменски користи прописана средства и опрему за личну заштиту на раду и да са њима пажљиво рукује, да не би угрозио своју безбедност и здравље као и безбедност и здравље других лица, додатно брине о својој хигијени тако што ће редовно и правилно прати руке, личну одећу држи одвојену од средстава и опреме за личну заштиту на раду и радног одела.
Обавезно да обавести послодавца уколико посумња на симптоме заразне болести код себе, код других запослених или чланова своје породице, пре почетка рада прегледа своје радно место укључујући и средства за рад која користи, као и средства и опрему за личну заштиту на раду и да у случају уочених недостатака извести послодавца или друго овлашћено лице.
Пре напуштања радног места, да радно место и средства за рад остави у стању да не угрожавају друге запослене, у складу са својим сазнањима одмах обавести послодавца о неправилностима, штетностима, опасностима или другој појави која би на радном месту могла да угрози његову безбедност и здравље или безбедност и здравље других запослених.
Сарадње са послодавцем и лицем за безбедност и здравље на раду, како би се спровеле додатне неопходне мере за безбедност и здравље на раду.

Facebook strana Sindikata PTT Srbije

You Tube kanal

Pitanja za pravnika

Zakoni i pravilnici

Sindikat PTT Srbije - Glavni odbor

Udruzenje vlasnika akcija

bitsyu
Turisticka Agencija Paradiso travel