Почетна     Вести     О нама     Контакт     Фонд    Поштар
spejser

Завршна фаза израде Правилника о статистици и нормама – Активности и став Синдиката

Овај обиман посао, који је започет још 2012. године на инцијативу нашег Синдиката и у коме активно учествујемо, полако се приводи крају. Упркос свим тешкоћама које су пратиле процес мерења, од временских прилика до одређивања јула месеца као периода када је мањи обим свих врста услуга, овај посао је схваћен и обављен веома озбиљно и одговорно од стране већине наших активиста који су учествовали у овој важној активности за све наше запослене јер је квалитетан Правилник основ за решавање мноштва проблема.
Били смо активни у свим фазама, а у овом извештају желимо да вам пренесемо шта смо то радили, са чиме смо се суочавали и шта су даљи кораци.

Поштанско финансијске услуге

Након разговора са носиоцима активности око израде Правилника, дошло је до приближавања ставова и напретка у дијалогу где су прихваћени неки од наших предлога и сугестија.
У сегменту поштанско финансијских услуга, норме за најмасовније услуге (примљени налози за уплату и наплата рачуна у пошти) су кориговане за 20% у односу на предложене (нове норме), а што се може видети у приложеној табели. Овде треба наглсити да су измерене норме (како су нам објаснили) мање као резултат преласка на бржи ПостТис систем. Ипак добро је што су ове норме кориговане и процена нам је да у овом сегменту неће доћи до значајнијег пада продуктивности.

Назив услуге или дела процеса рада

Тренутне норме

Нове норме

Коригована норма + 20%

Примљени налози за уплату

1,60

1,07

1,28

Наплата рачуна у пошти

0,80

0,58

0,7

Коначно нормиран пост експрес

Резултати мерења у сегменту пакетских и ПЕ услуга, показују да је у завсности од врсте услуга и сложености радних операција за неке делове процеса рада потребно много више времена од оних који су предвиђени постојећим нормама. То се највише односи на пријем пакета на шалтеру у унутрашњем саобраћају и на допунске услуге које прате пријем пакета и ЕМС пошиљака. Док се мерењем осталих делова процеса рада које се односи на преузимање ПЕ и ЕМС пошиљака на адреси корисника веома разликује од постојећих норми зато што што се преузимање разликује од тога да ли се ради о појединачном пријему, пријему по пријемној књизи, или ЕПК пријемној књизи, преко мобилног теминала, пријему збирне пошиљке. У постојећем Правилнику о статистици и нормама постоје норме само за ПЕ пошиљке примљене на адреси корисника појединачно и скупно (5 и више пошиљака). Разлика је и у томе што ће се сада нормирати рад обрачунских радника који раде на пријему преузетих ПЕ пошиљака  и то ће значајно утицати на повећање њихове продуктивности. Од постојећих нормираних 14 услуга, у предлогу новог Правилника дошло се до цифре од 50 услуга које ће се нормирати, што би требало да допринесе значајном повећању продуктивности запослених.
Уочени су и одређени проблеми који су пратили мерења. На пример није реално узимати у просек више пошиљака преузетих на једној адреси јер се тиме норма умањује, већ треба мерити само појединачно 1-1. Такође је уочена велика разлика у добијеним резултатима у радним јединицама Београд Центар и Врање. Очигледно је да је веома различито пружати услуге из домена ПЕ услуга у зависности од средине, па би норма која би била добијена простом математиком била нереална и непримењива за све средине. Ипак највећа примедба на начин мерења је у томе што у структуру норми није ушао пређени пут, те се не могу на прави начин сагледати стварне норме и стање у сегменту пакетских и ПЕ услуга, а без тога те норме по нама нису реалне.

Примедбе на измерене и преложене нове норме у достави

Ипак највећи проблем видимо у сегменту доставе што је и било за очекивати, па је и наша пажња и активност усмерена ка циљу да се на што бољи начин уреди ова област.
Након завршетка снимања и мерења норми и процеса рада и добијених коначних резултата из РЈ одеђених за снимање,  Синдикат ПТТ Србије је дао своје мишљење, сугестије и примедбе у циљу унапређења и постизања бољих резултата на доношењу новог Правилника за статистику и норме.
Имајући у виду велики значај доношења новог Правилника, како за Предузеће, тако и за запослене, сматрамо да је уложено веома кратко време за мерење преложених норми и процеса рада.За доношење квалитетног Правилника, сматрамо да је било потребно извршити сва предвиђена мерења у много дужем временском периоду, где би били заступљени више периода оптерећења у вршењу доставе и уручења-посебно у вршном пероду када су заступљени сви рачуни за домаћинства. Сматрамо да би то дало много реалнију слику у достави, а нарочито ако би мерење било затупљено више месеци. И поред свега наведеног, Синдикат ПТТ Србије је са својим члановима у тимовима по РЈ дао свој пуни допринос у предвиђеном пословима на мерењу и доношењу нових норми, као и предлозима и сугестијама за доношење новог Правилника.

Конкретно

  1. Добијени резултати у коначној- Збирној табели из осам РЈ где је мерење вршено, показују да нису све РЈ извршиле мерење у проценту и обиму мерења услуга како је то упуством и начином мерења било предвиђено и описано. Чини нам се да нису ни све РЈ и њихови координатори схватили сва упутства о начину мерења, као ни све потребне процесе рада који сачињавају једну норму.Све је то по нама резултирало да у Збирниј табели немамо жељени и репрезентативни узорак за све норме, али и поред тога добили смо неке упросечене резултате које као такве морамо прихватити.

Посебно смо као синдикат незадовољни са прихваћеним словеначким моделом исказаним за скупну доставу нерегистрованих пошиљака, где се скупно примењује на проценат достављених нерегистрованих пошиљака, који је једнак проценту учешћа домаћинстава и правних лица у објектима са више од 4 домаћинстава и правних лица у односу на укупан број домаћинстава и правних лица на реону.
Прихватање такве добијене норме имаће за резултат да ће свим реонима из високо урбане средине-високоградња,(то јест из РЈ Београд Центар, РЈ Београдски Венац, РЈ Земун, РЈ Нови Сад и РЈ Ниш), после овакве донешене нове норме у односу на досадашњу норму за исту услугу продуктивност бити смањена.
Ми смо се и после првог пресека залагали да се таква норма другачије донесе и да се изврше поновна мерења у наведеним РЈ са високоградњом.
Додатна мерења су извршена, а сматрамо да укупни резултат по нама представља недовољан број или недовољан репрезентативни узорак за анализу и реално потребно време за норму скупне доставе. Мерење је требало извршити на много већем узорку извршених услуга, тачније у вршном периоду доставе рачуна за домаћинства, где би и резултат био реалнији и репрезентативнији. Имамо саазнање, да је код неких РЈ мерење обављено у периоду када су по улазу у згради били по једна пошиљка или само по неколико комада. Из тог разлога, сматрамо да нисмо добили реално потребна времена за дефинисање норме скупне доставе.

  1. Предлажемо да се у тестном периоду, по завршетку израде апликације Статистика од стране ИТ-а, изврши симулација са новим нормама и поређење са старим – за исти период за анализу и то искључиво са подацима РЈ које су и биле репрезентативне и учествовале у мерењу истих. То би по нама дало једну реалнију слику и као такав резултат приказати на трећем драфту, са претходним изменама по сугестијма чланова радне подгрупе -Уручење.
  2.  Правилником је предвођено да се мерење норми искаже резултатом са две децимале, што је и учињено. У прелогу норми од стране Дирекције видимо да су многе упросечене норме исказане без децимала- што сматрамо да није исправно, јер те две децимале на велики број  услуга имају значајан ефекат.
  3. Примедбе које се односе на израду Путног листа поштара, Синдикат ПТТ Србије је више пута и раније достављао. Односе се на дефинисање елемената које утичу на пређени пут, као и дефинисање корективног фактора. Указивали смо и на потребу омогућавања у самој апликацији израде више путних листа за сваки реон и ситуације када је потреба удвајања реона (двојке или тројке, рационализација радног времена), у периоду годишњих одмора, боловања и других случајева одсуства радника са реона.

Предлажемо, да се то превазиђе са израдом привремених реона  и  привремених путних листа, које би биле за све наведене ситуације одрађене  у самој апликацији и по потреби само активиране као важеће путне листе, Напомињемо, да сада у постојећој апликацији – на серверу може да стоји само једна путна листа која у свим наведеним случајевима формирања исте, мора да се брише са подацима  са сервера уз уписивање нових података, са истим поступком, након престанка разлога привремене путне листе.Решење овог проблема,  како смо навели  је дорада постојеће апликације на серверу, чиме би смо  омогућили  ажурост података пређеног пута који ће се дневно  привлачити -аутоматски   у апликацији Статистика и дати реалне податке.
Следећа примедба код израде путног листа поштара односи се на дефинисанје кретања по ПАК-у, код такозваног цик-цак, кад су улице или саобраћајнице уже и омогућавају рад поштара на реону и кретање на тај начин. Сигурни смо да у Предузећу то није одрађено на јединствен начин-уз додавање корективног фактора за такав начин кретања и израчунавања потребног пређеног пута – добијеног математичким путем.Без оваквог дефинисања пређеног пута, посебно када апликација редовно одбија 30% пређеног пута(разлог што поштар не иде сваки дан у све сегменте), сматрамо да поштари могу бити оштећени за укупно пређени пут, а посебно на дефинисаним реонима као шире доставно подручје.
- Из тог разлога смо надлежнима послали допис са предлогом другачијег начина дефинисања пређеног пута , који је логичан и математички тачнији.

Упутили смо примедбе и на норме које се односе на фазу пријема писмоносних улуга као и на норме из сегмента транспорта и прераде поштанских пошиљака.

Циљ нашег Синдиката је да се кроз нови Правилник докаже неопходност повећања извршилаца у достави, првенствено ради побољшања услова рада, смањења оптерећености, смањења повреда и оправданих боловања, остваривања права на годишњи одмор и повећања квалитета пружања услуга.
Понављамо још једном наш већ изнет став о неопходној резерви у достави од 12% до 15% који смо образлагали у више наврата. Основни разлог неприхватања предложеног начина нормирања доставе нерегистрованих пошиљака ( словеначки модел) је зато што долази до смањења коефицијента по појединачној пошиљци. На први поглед проценти су занемарљиви, али у збиру свих нерегистрованих пошиљака на подручју једног рејона у току месеца у густо насељеним областима са високоградњом, пад норме је значајан.
Такође истичемо да у структури норме за уручење на адреси примаоца нерегистрованих пошиљака поједини процеси по нама нису добро и на свеобухватан начин измерени и нормирани и то:

  1. Процес преузимања пошиљака из припреме (унутар ЈПМ) до доставног стола;
  2. Усмеравање пошиљака у ''ћелију Д'' доставног стола;
  3. Бројање пошиљака и улагање у торбу;
  4. Пређени пут до доставног рејона;

Уз све претходно наведено, сматрамо да се ништа значајно није променило у технологији вршења доставе у односу на Правилник из 2006 године, па тако и пређени пут за прешаке (15 минута по пређеном километру) треба да остане исти.
Понављамо и истичемо да је за наш Синдикат израда квалитетног Правилника ов велике важности. Наставићемо да активно пратимо и учествујемо у његовој изради.